AQIEDAH

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de Profeet ﷺ . Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

Waarlijk, de tawhied is het fundament van de Islaam waarop de Islaam gebouwd is en het is Zijn voorwaarde waarmee hij (d.w.z. de Islaam) aanvaard wordt. En hiermee worden de goede daden aanvaard en de slechte daden vergeven. En hiermee treedt de dienaar het Paradijs binnen en wordt hij gered van het Hellevuur. En omwille hiervan heeft er een geschil plaatsgevonden tussen de Boodschappers en de polytheïsten (moeshrikoen).En omwille hiervan zijn de zwaarden van djihaad geslepen. En omwille hiervan zijn het Paradijs en het Hellevuur geschapen.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Hypocrisie komt in twee soorten voor: in geloof en in daden. Dat wat Allaah noemde over de hypocrieten in Hoofdstuk al Baqara en an-Nisaa [en] van de eigenschappen van de hypocrieten [dat is]: De grootste hypocrisie in geloof. En zij zijn daarmee nog meer ongelovig dan de joden, christenen en de aanbidders van afgoden gezien hun grote gevaar en hun onzichtbaarheid voor veel van de mensen. En Allaah -vrij is Hij van elke tekortkoming- heeft over hen verteld dat zij op de dag des oordeels in de laagste gradatie van het vuur zullen zijn.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De kinderen van de polytheïsten in deze wereld vallen onder hetzelfde oordeel als dat van hun ouders, maar voor wat betreft het Hiernamaals, het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis over hen, zijn er twee meningen: De eerste [mening] is dat zij een test zullen ondergaan, wie dus de beproeving overleeft gaat het Paradijs binnen, en wie het niet overleeft gaat de Hel binnen. Dit doordat men uitgenodigd wordt om de islaam te omarmen. Wie [de uitnodiging] accepteert treedt het Paradijs binnen, en wie weigert treedt het Hellevuur binnen.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab’ah! Neem het! Of “O Jinn van de middagtijd! Neem het.” Of “O Jinn van dat en dat volk” of “O Jinn van het land van die en die persoon”. Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt “O Engelen wek mij” of “bescherm mij” dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt “O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me” of “wek me” dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin ‘Ali bin Ibraahiem al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi’ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe’aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd word dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Dit hoofdstuk heeft betrekking tot het zien van Allaah – de Almachtige en Verhevene, of de schepping hem wel of niet zullen zien. De Djahmiyyah en Moe’tazilah, zij ontkennen allen de Roe-yah (het zien van Allaah in het hiernamaals). En zij zeggen: “Allaah wordt niet gezien, want het zien kan alleen bij een lichaam” en zij zeggen: “Allaah heeft geen lichaam, dus hij wordt niet gezien!” Zij ontkennen de roe-yah volledig zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals. Moge Allaah ons beschermen! En er is een groep die beweert dat Allaah zeker gezien kan worden zowel op aarde als in het hiernamaals. Dit is een uitspraak van sommige soefies.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De Profeet ﷺ informeerde dus dat als hij geweten had dat deze zaak plaats zou vinden onder de sahaaba (metgezellen) dan had hij het slachtdier niet meegebracht en zijn staat van Ihraam beëindigd, en dit is wat duidelijk is voor mij. Sommigen zeiden dat dit was vanuit het oogpunt ‘het wensen’, alsof hij gezegd zou hebben: ‘Als ik maar van tevoren had geweten wat ik later wist zodat ik het slachtdier niet meegenomen had.’ Hoe dan ook, wat duidelijk is, is dat hij slechts informeerde [wat hij anders gedaan zou hebben als hij het vooraf had geweten] op basis van wat hij zag van de sahaaba. De Profeet ﷺ wenst niet een zaak waarvan het tegengestelde voorbeschikt is door Allah.

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haajirie
• Shaykh Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de profeet –salla Allah alayhie wa sallam–. Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Dus hoeveel een mens ook verricht, hoeveel een mens ook verricht aan daden van gehoorzaamheid en daden die dichter bij Allaah brengen, als hij een tekortkoming heeft betreffende het Recht van Allaah… Als hij deelgenoten toekent aan Allaah in de aanbidding -hoeveel hij dan ook verricht aan daden van gehoorzaamheid-, zijn daden zullen verstrooide stof zijn. Er zit geen profijt in. Omdat hij het niet gefundeerd heeft op een correcte basis en een juiste geloofsleer. Omdat hij het Recht van Allaah -Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming- niet heeft vervuld.

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haadjirie

Je komt bij degene die slacht voor het graf en het graf aanbidt, je zegt tegen hem: ‘Wat is het oordeel over tawhied (monotheïsme)?’ Hij zegt: ‘Het is verplicht’. ‘Wat is het oordeel over de moeshrik (polytheïst)?’ Hij zegt: ‘In de Hel’. Maar weet diegene dat hij shirk pleegt? Dit bewijst dat hij (deze graf aanbidder) geen tawhied begrijpt want hij valt in shirk zonder dat hij het door heeft. Dus hoe kunnen sommige mensen dan nu zeggen: ‘De mensen kennen de tawhied, hou de mensen niet bezig met tawhied’.

E-mail nieuwsbrief