Da’wah (uitnodiging)

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie

Daarom is het verplicht dat wij de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – volgen. En daarom, is er in het verhaal dat jullie kennen in de authentieke overlevering de man van de nakomelingen van Israa-iel die langs een zondaar kwam en zei: “Bij Allaah, Allaah zal deze niet vergeven.” 

• Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie

O broeders, een fatwa [uitvaardigen] is niet gemakkelijk. Een fatwa [uitvaardigen] is niet gemakkelijk. Er bestaan omgangsvormen bij de geleerden omtrent het geven van een fatwa waarbij het niet toegestaan is om van af te wijken. En dat is dat wanneer de bewoners van een streek zich bevinden op rechtschapenheid betreffende een bepaalde zaak die de islamitische wetgeving niet tegengaat, het niet toegestaan is om hen daarvan af te halen. Zelfs als die kennis ook [daadwerkelijke] kennis is, dan is het verplicht om die te verzwijgen. Een mens wil geen populariteit en dergelijke, en dit is met de wil van Allaah aanwezig bij de moslims. Maar een mens maakt fouten.

Bijvoorbeeld hier bij ons, is er sprake van rechtschapenheid bij de vrouwen omtrent de kwestie van gezichtsbedekking. En wij zien dat [de vrouwen] in ons land die de gezichtsbedekking verlaten, dat zij meer tabarroedj1 plegen dan andere vrouwen. Met andere woorden, de vrouw hier bij ons, in ons land, heeft de gewoonte om haar gezicht te bedekken. En dan komen er mensen en zeggen ze: “Nee, het bedekken van het gezicht is slechts een kleine kwestie en er bestaat meningsverschil over en de juiste mening is dat het niet verplicht is.” Waarop zij dan haar gezicht ontbloot, waarbij haar tabarroedj erger en ernstiger is dan de tabarroedj van de vrouwen in andere landen.

En de situatie van de vrouwen bevindt zich op rechtschapenheid – alle lof zij aan Allaah – volgens hetgeen de bergen van kennis hebben gevestigd. Zoals shaykh ibn Baaz, shaykh ibn al-‘Oethaymien, shaykh Saalih alFawzaan, shaykh ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad… de bergen van kennis!

De situatie [van de vrouwen] is stabiel en verbeterd. Indien we hiervan afwijken, wijken we af naar slechtheid die erger is dan bij anderen.

In zo’n geval is het verplicht om de kennis te verzwijgen, ook al zou volgens mij het juiste zijn dat het bedekken van het gezicht niet verplicht is. Omdat het doel van de fatwa is om de mensen te verbeteren aan de hand van de waarheid. Dus zolang hetgeen dat bestaat, en waar de mensen zich op bevinden, geen valsheid is en de religie niet tegengaat, dan moet men de mensen daarop laten. Dus daarom is het niet toegestaan voor de moeftie om de vreemde zaken te volgen die de mensen niet kennen.

Alle lof zij aan Allaah, de mensen bevinden zich op rechtschapenheid omtrent het verbod op muziek. Zelfs degenen die naar muziek luisteren, voelen tijdens het luisteren dat ze ongehoorzaam zijn [aan Allaah]. Het is niet toegestaan voor mij om dan te komen zeggen: ‘Bij Allaah, muziek moeten we specificeren. Wat de begeerte niet opwekt is toegestaan.’ Vanwaar heb je dit?! De bewijzen zijn allemaal absoluut, de woorden van de selef zijn absoluut en de woorden van de geleerden zijn absoluut dat muziek verboden is. En dan komen er mensen die zeggen: “Bij Allaah, de shaykh zegt dat er toegestane muziek is. En deze muziek die we gebruiken, die is toegestaan, zij wekt geen begeerten op.” Wanneer de geleerden zeggen dat muziek verboden is, brengen zelfs de mensen die onachtzaam zijn geen muziekinstrumenten naar hun feesten en vinden ze voldoening in de duff. Maar als we hen zo’n fatwa geven, zullen ze zeggen: “Bij Allaah, maar die shaykh… en die shaykh maa shaa-a Allaah is een geleerde.” Dit terwijl die mening vals is – ik bedoel het zeggen dat er toegestane muziek bestaat -. Het is niet toegestaan om dit te zeggen, al zou het waarheid zijn, omdat de mensen zich op rechtschapenheid bevinden. Enzovoort. Wij hebben het hier niet over een specifiek persoon maar wij hebben het over de methode.

O broeders, wij moeten onze kracht volledig inzetten om de mensen te leren hoe zij vroom moeten zijn volgens de religie van Allaah, zoals waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – mee is gekomen. En niet dat we hen misvattingen brengen. De mensen hebben dit niet nodig vandaag. Veel mensen zijn in hun vroomheid bedrogen en verleid door de duivels. Dus wij laten hen op zijn minst voelen dat het verboden is, en hopelijk zullen zij dan op een dag berouw tonen.

En nu worden we uitgelachen door de mensen. Nu, op sociale media, spotten ze met de geleerden. Ze halen er een soort muziek bij en zeggen: “Dit is muziek van de geleerden.” En halen er gezang en muziek bij van vrouwen en zeggen: “Dit is voor het algemene volk.” De zaak van kennis is immens. En de zaak van fatwa is immens. Bij Allaah broeders, als de mens bevochten zou worden door alle mensen – wat niet zal gebeuren – maar hij spant zich in om hen te wijzen op datgene waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – en zijn metgezellen zich op bevonden, dan behoort hij tot de beste mensen. Ook al zouden alle mensen zich van hem afkeren

[1] An-Nasieha: Tabarroedj is dat de vrouw haar schoonheid toont aan vreemde mannen. www.alifta.net, #667.

• Shaykh Moestafa ibn Mohammed Mabram

Vraagsteller: Wat is uw advies voor de broeders die begonnen zijn met het praktiseren van de Soennah en stichtingen en websites willen openen omwille van het uitnodigen naar Allaah?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahmaan al-Ghoedayyaan

Vraag: Moge Allaah goed voor u zijn en u zegenen. Een vraagstelster zegt: Een moslima, die kennis heeft gezocht aan de hand van vertaalde boeken en cassettes. (En zij heeft) de mogelijkheid om contact op te nemen met geleerden met betrekking tot zaken die onduidelijk voor haar zijn. Is het toegestaan of mogelijk voor haar om andere moslima’s in de moskee les te geven? (Dit wanneer ) er niemand anders dan zij beschikbaar is om les te geven in aghlaaq, ‘aqiedah en manhadj? Wees ons van nut, moge Allaah u zegenen.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Jammer genoeg, veel mensen en studenten; het doel van hun kennis en het resultaat van hun verkrijging van kennis is: “Foelaan (die en die) zei,” dat is het! Er is geen twijfel dat de uitspraken van de geleerden hun gewicht hebben in de gezuiverde islamitische wetgeving, gezien zij de ware richters van de mensen naar de leiding zijn. Maar het is verplicht dat jij de bron kent van die geleerde wanneer hij iets zegt. Je stopt niet enkel bij “Foelaan heeft gezegd.”

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Ja, Moge Allaah U begroeten Shaykh. Wollaahi Shaykh, de vraag luidt als volgt: Er is een zuster hier in Nederland die heeft geleerd hoe je een dode moet wassen aan de hand van boeken. In zaken waarin zij moeilijkheden trof belde zij met grote geleerden. Vervolgens is zij begonnen met het onderwijzen van dit vak aan sommige zusters. Nu is het zo dat er sommige zusters beweren dat het een voorwaarde is dat deze zuster een tazkiyah (prijzing) heeft van de geleerde of dat zij een studie heeft genoten bij deze geleerden. Klopt dit, wetend dat wij in Nederland geen enkele geleerde hebben?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: De derde vraag; Wat moet een beginnende student van kennis doen aangaande meningsverschillen in fiqh kwesties die hij tegenkomt en geen onderscheid kan maken tussen de correcte en..

• Shaykh ‘Ali ibn Yahyaa al-Haddaadie

Het belangrijkste dat Allaah voor jou verplicht heeft gesteld is het monotheïsme; dat jij Hem alleen aanbidt in alle vormen van aanbidding zoals doe’a (smeekbedes), isti’aadha (toevlucht zoeken), istighaathah (redding zoeken), rajaa’ (hoop), tawakoel (vertrouwen), dhabh (slachten), nadhr (belofte) en andere vormen van aanbidding zowel uiterlijk als innerlijk, in woord of daad. Het monotheïsme heeft vele vertakkingen dus je moet er veel aandacht aan schenken door het te leren en te begrijpen. En het beste wat is geschreven over het monotheïsme in aanbidding is Kitaab at-Tawhied (het boek van monotheïsme) door shaych-al-Islaam Mohammed ibn ‘AbdoelWahhaab -moge Allaah hem genadig zijn-.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is het bindend voor iedereen die deze berichten ontvangt om ze te verloochenen en ertegen te waarschuwen en te waarschuwen tegen degenen die erachter zitten (de schrijvers ervan). Want waarlijk zij zijn vijanden van de Soennah en vijanden van de oemmah (de islamitische gemeenschap). Ook al verbergen zij zich achter mobiele telefoons, zij kunnen zich nooit verbergen voor Allaah de Verhevene.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

E-mail nieuwsbrief