ZUIVERING VAN DE ZIEL

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

{Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn…} [al-Anfaal(8): 2-4]

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

“Nee, nee. Ik kan dit niet accepteren. Als dit alles is wat je hebt, laat ons dan een vraag stellen… Ik adviseer jullie vanaf nu om de waarheid niet aan personen te koppelen. Mensen kunnen dwalen van het rechte pad. Het is zelfs zo dat ibn Mas’oed -radiAllahoe ‘anhoe- zei: ‘Wie iemand als voorbeeld wenst te nemen, laat hem dan een voorbeeld nemen aan degenen die overleden zijn want een levende is niet vrijgesteld van fitnah.’ Wanneer je de waarheid aan een persoon koppelt kan het zijn dat die persoon trots wordt en afdwaalt van de rechte weg -en ik zoek mijn toevlucht hiervan-. Hierom adviseer ik jullie om de waarheid niet aan mensen te koppelen!

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

O moslims! Allah -tabaraka wa ta’alaa- heeft het verboden dat jij roddelt. Dus pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Want waarlijk het is het eten van het vlees van mensen! Allah vergelijkt roddelen met een voorbeeld dat de slechtheid weergeeft; het eten van het vlees van de dode broeder. Is er iets verschrikkelijker of verachtelijker dan iemand die het lijk van zijn broeder neemt, er stukken van snijdt, en het opeet? Kun je je voorstellen dat iemand dit doet? Alleen degene die roddelt, die is hiertoe in staat!

• Imaam Aboe Zakariyyah an-Nawawie

Jaabir -radia Allahoe ‘anhoe- overleverde dat de Boodschapper van Allaah -sallallahoe alayhie wa sallam- door de markt liep met mensen om hem heen. Hij passeerde het lijk van een misvormde schaap en pakte zijn oor en zei: “Wie van jullie zou dit willen hebben voor een dirham?” Zij zeiden: “Wij zouden het niet willen hebben voor wat dan ook. Wat zouden we ermee moeten doen?” daarna zei hij -sallallahoe alayhie wa sallam- : “Willen jullie het hebben?” Zij zeiden: “Bij Allah, zelfs als het leefde zou het gebrekkig zijn omdat het misvormd is laat staan dat het dood is.” Hij -sallallahoe alayhie wa sallam- zei: “Bij Allah, deze wereld is minder waard bij Allaah dan dit voor jullie is.”

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoer-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die

De manieren waarop een dienaar bescherming zoekt tegen de Shaytaan zijn tien:
1) Het zoeken van toevlucht bij Allaah tegen hem [Shaytan];
2) Het lezen van Al-Moe´awidhatain [Soerah an-Naas en Soerah al-Falaq];
3) Het lezen van Ayaatoel Koersie;
4) Het lezen van Soerat al-Baqarah;
5) Het lezen van het einde van Soerat al-Baqarah (laatste twee verzen);
6) De recitatie van een gelovige van het begin van {Haa Meem.} tot aan {tot Hem is de
terugkeer.} [Ghaafir: 1-3].

E-mail nieuwsbrief