Pas op voor twee verderfelijke misvattingen!

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer de jongeren om geen gehoor te geven aan twee verderfelijke misvattingen:


De eerste misvatting is
[dat ze zeggen]: “We lezen de boeken [van de mensen van innovatie], we zitten met hen, we accepteren de waarheid en negeren de valsheid.” Dit heeft – zoals wordt gezegd – een grote rol gespeeld in het verpesten van vele jongeren, [door] hen te onttrekken aan de selefie methodiek en hen te werpen in de armen van de mensen van valsheid en innovatie. Dus deze arme [jongere] leest de boeken van de mensen van innovatie en kan geen onderscheid maken tussen de waarheid en de valsheid, waardoor hij de waarheid als valsheid ziet en de valsheid als waarheid en dus afdwaalt.

De tweede misvatting is
[dat ze zeggen]: “Lees de boeken van weerleggingen niet. De boeken van weerleggingen dit, de boeken van weerleggingen dat, …” Dit wil zeggen dat we dan de boeken van innovaties en de boeken waarin de selefie methodiek en haar mensen worden aangevallen en belasterd, gaan lezen en dat we gaan luisteren naar opnamen, uitzendingen, het nieuws en geruchten en dat we dus van onszelf ontvangers maken voor al deze zaken. Maar…! Pas op voor het kijken in de boeken van weerleggingen! Waarom!? Omdat deze hen ontmaskeren, hun schandelijke daden duidelijk maken en de jongeren inzicht geven in de waarheid! Daarom zeggen ze: “De boeken van weerleggingen dit, de boeken van weerleggingen dat, …” Ze nodigen je uit om de boeken van innovaties te lezen, gebruik makend van de misvatting “accepteer de waarheid en negeer de valsheid”. Bijgevolg word jij, arme [jongere], een slachtoffer van valsheid omdat je geen onderscheid kan maken tussen de waarheid en de valsheid. Dus je beschouwt dan de waarheid als valsheid en de valsheid als waarheid. En door middel van deze zaak hebben ze een groot aantal – waarvan enkel Allaah het exacte aantal kent – van degenen die zich toeschreven aan de selefie methodiek, bedorven. Moge Allaah jou zegenen. Dit behoort dus tot hun listen die jullie ervan weerhouden standvastig te zijn op de waarheid, er naar uit te nodigen en de valsheid te bestrijden.

 

De boeken van weerleggingen zitten vol met kennis. En jullie zullen de pure levendige kennis, die onderscheid maakt tussen de waarheid en de valsheid, niet terugvinden behalve in de boeken van weerleggingen. En bij Allaah, de Qor-aan weerlegt de mensen van ongeloof en dwaling, de huichelaars, de joden en de christenen. Hij heeft geen enkele dwaling gelaten behalve dat hij deze heeft bekritiseerd, weerlegd en de dwaling van haar volk heeft verduidelijkt. En zo ook de Soennah en de methodiek van de selef zitten hier vol van, moge Allaah jou zegenen. En de boeken van de geloofsovertuigingen en de boeken van al-djarh wa at-ta’diel zitten vol met kritiek en weerleggingen op de mensen van valsheid. Want de waarheid en de valsheid kunnen niet onderscheiden worden van elkaar behalve door middel van deze kritiek en deze weerleggingen.

 

Lees dus de boeken van ibn Taymiyyah, de boeken van ibn al-Qayyim en de boeken van de hedendaagse selefie [geleerden] die – met de wil van Allaah – strijden op het pad van Allaah, opkomen voor de da’wah van Allaah, de fitan afwenden van de jongeren van de moslimgemeenschap en hen tevens de juiste islamitische weg verduidelijken [en deze onderscheiden] van de afgedwaalde wegen en die de fouten van de kopstukken van innovaties en dwaling aan het licht brengen. Weet dus wat hun bedoeling is met het bestrijden van de boeken van weerleggingen.

 

Vergaar kennis! En wees ijverig in het vergaren van kennis en span jullie ervoor in! En wat jullie zal helpen om de juiste kennis te verkrijgen, zijn de boeken van weerleggingen. Want ze vormen een heel belangrijk onderdeel in het vergaren van kennis. En iemand die geen kennis heeft van de boeken van weerleggingen – ook al memoriseerde hij wat hij heeft gememoriseerd aan kennis – zo iemand bevindt zich in een staat van onstabiliteit, moge Allaah jou zegenen.

 

En wij hebben velen gezien die kennis hebben en toch in dwaling zijn terechtgekomen. Vergeet het verhaal niet van ‘Abdoer-Razzaaq, vergeet het verhaal niet van al-Bayhaqie en vergeet het verhaal niet van Aboe Dharr al-Harawie, terwijl zij behoorden tot de grote geleerden. Één misvatting doet hem terechtkomen in het broeinest van de mensen van innovaties, en toevlucht wordt gezocht bij Allaah. [Wat betreft] ‘Abdoer-Razzaaq, iemand die minder kennis had dan hem bleef hem misvattingen brengen totdat hij in shi’isme verviel. En [wat betreft] Aboe Dharr, hij hoorde een prijzing van al-Bayhaqie voor een van de leiders van de ash’ariyyah waardoor hij in dwaling terechtkwam. En al-Bayhaqie raakte misleid door bepaalde leiders van dwaling waardoor hij in ash’ariyyah verviel. En zo zijn er nog anderen. Wat betreft deze tijd zijn er ontelbaar veel mensen die zich op de Soennah bevonden – die ofwel een geleerde of student van kennis waren – waarna zij afdwaalden door de misvattingen, de methoden en de listen die de vijanden gebruiken totdat zij hen hebben afgewend van de ware methodiek van Allaah. Sterker nog, zij hebben van hen soldaten gemaakt om de selefie methodiek en zijn aanhangers te bestrijden.

 

 

Bron: http://www.rabee.net/ar/sounds.php?cat=3&id=187

By 

E-mail nieuwsbrief