Boycot niet volgens uw begeerte en nodig uit!

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie

Daarom is het verplicht dat wij de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – volgen. En daarom, is er in het verhaal dat jullie kennen in de authentieke overlevering de man van de nakomelingen van Israa-iel die langs een zondaar kwam en zei: “Bij Allaah, Allaah zal deze niet vergeven.” 

Allaah – ‘Azza wa Djal – zei: “Wie is degene die zweert bij Mij? Voorwaar, Ik heb hem vergeven.” Allaahoe akbar! Oftewel: “Wie is degene die zweert bij Mij dat ik die-en-die niet zal vergeven!? Voorwaar, Ik heb hem vergeven en jouw daden tenietgedaan.” Zoals overgeleverd is in [het boek] Sahieh Moeslim.

Hier moeten wij even stoppen! Wij moeten hierbij stilstaan. En dat is dat een persoon zich niet mag laten misleiden door zijn praktiseren van de religie. Echter, als de persoon de mensen op dwaling ziet en hij is op leiding, dan moet hij Allaah – ‘Azza wa Djal – loven en bang zijn dat zijn situatie zoals die van hen wordt. En hij zegt: “O Allaah, Wender der harten! Maak mijn hart standvastig op Uw religie.” Oftewel: hij mag zich niet laten misleiden en eigendunk hebben over zichzelf, zijn aanbiddingen en zijn tawhied. Echter is dit allemaal van de gunst van Allaah! Allaah – ‘Azza wa Djal – is Degene die jou begunstigd heeft met de islaam, tawhied en Soennah, terwijl er anderen dan jou ongelovig zijn en afgoderij plegen. Loof dus Allaah – Verheven is Hij – om deze tawhied.

Daarna, [betreffende] jouw omgang met de overtreders: het is verplicht dat hierin uitnodiging, verduidelijking en genade zit. Het is verplicht dat de uitnodiging met kennis en zachtaardigheid gebeurt. Met kennis en zachtaardigheid! Jij moet kennis hebben over datgene waar jij naar uitnodigt en zachtaardig, geduldig en vriendelijk zijn met degenen die worden uitgenodigd.

﴾‏ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴿
“En het was dankzij de Barmhartigheid van Allaah dat jij zacht met hen
was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom
jou uiteengegaan. Vergeef hen dus [hun fouten] en vraag vergeving voor
hen en raadpleeg hen bij de zaak.”
[Soerah Aale-‘Imraan (3): 159]

Noeh – ‘alayhi salaam – spoorde zichzelf aan om geduldig te zijn met zijn volk en nodigde hen uit. Hij werd niet getroffen door wanhoop. Hij nodigde hen 950 jaar lang uit, privé en in het openbaar, dag en nacht. En daarom, als jij mensen ziet die afgoderij plegen, loof dan Allaah – ‘Azza wa Djal – dat Hij jou geleid heeft naar datgene waarvan Hij hen heeft weerhouden. Dit als eerste. Ten tweede: jij moet iets hebben dat “een goed einde” heet. Nodig hen dus uit naar de islaam. Sommige mensen zeggen: “O broeder, het zijn polytheïsten!”, “Zij zijn innoveerders!”, “Zij zijn afdwalers!”, “Zij zijn dit en dat…”, terwijl hij in zijn huis zit met de deur gesloten. Hij heeft niets behalve: “Zij zijn mensen van dwaling en innovaties en zij zijn polytheïsten.” En hij nodigt niet uit! Dit is niet de weg van de profeten noch die van de boodschappers! De Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – wist dat de ongelovigen van Qoeraysh polytheïsten waren, maar toch spoorde hij zichzelf en zijn metgezellen gedurende dertien jaar aan om geduldig te zijn.

“Wees geduldig o familie van Yaasir,
want waarlijk jullie bestemming is het Paradijs.”

En hij spoorde zijn metgezellen en zichzelf aan om geduldig te zijn. In het begin werd Aboe Bakr moslim met hem. Hij zei niet: “Is er niemand behalve Aboe Bakr?!” Hij was geduldig! Daarna werden die en die moslim. Hij was geduldig en die en die werden moslim. Hij was geduldig en ‘Omar werd moslim. Hij was geduldig en die en die werd moslim. Totdat al deze mensen moslim werden. Daarna was hij geduldig en de mensen van al-Medienah werden moslim. Daarna ging hij naar al-Medienah. Daarna was hij geduldig en geduldig, vocht hij in Badr, Oehoed en al-Khandaq en alle mensen verzamelden zich om hem heen. Hij was geduldig en nodigde uit [naar de islaam]. Daarna werd Mekkah veroverd en werd het Arabisch schiereiland moslim. Daarna, na zijn dood, verspreidde de islaam zich in de landen van de christenen en werden de Levant, Irak en de Perzische landen veroverd, en bereikte de islaam China!

Indien de kwestie was: “Ik nodig ze uit… Het is genoeg! Ze accepteren niet, dus ik ga zitten en doe mijn deur dicht.” Dan is dit niet de uitnodiging van de profeten noch die van de boodschappers! Het is noodzakelijk dat je het uitnodigen en de fout van de degene die een fout maakt samenneemt. Over de innoveerder zeg je: “Dit is een innoveerder.” En over de dwaling zeggen wij: “Dit is dwaling.” En we waarschuwen voor hem. Maar dit betekent niet dat wij hem niet uitnodigen. De ongelovigen, en zij zijn ongelovigen; Allaah – ‘Azza wa Djal – liet Zijn boodschappers 950 jaar verblijven om hen uit te nodigen! Duidelijk? En zij zijn ongelovigen! En toch liet Hij Zijn boodschappers 950 jaar verblijven om hen uit te nodigen. Zij zijn ongelovigen! Niet slechts innoveerders, maar ongelovigen! En zij vallen de Boodschapper en de Profeet lastig, schelden Allaah en Zijn Boodschapper uit, aanbidden anderen dan Hem en beledigen Allaah en Zijn Boodschapper, en toch is hij geduldig. En Allaah zendt verzen neer die Zijn profeten en boodschappers aansporen tot geduld. En Hij vermeldt de verhalen aan Zijn Profeet Mohammed – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – en wat gebeurd is met Noeh en Ibraahiem en hoe hij verbleef bij zijn volk. Dus het is verplicht dat onze broeders, de mensen van tawhied en selefie uitnodiging, weten dat de oorsprong in de omgang met mensen het uitnodigen is. En dat het boycotten [enkel] gebeurt voor een voordeel die de persoon ziet. Het voordeel van het boycotten kan in de persoon zelf zitten; hij kan de misvattingen van de mensen niet aan en blijft dus weg van hen om zichzelf te beschermen, want de oorsprong is jezelf [beschermen].

﴾‏قُوا أَنفُسَكُمْ﴿
“Bescherm julliezelf…”
[Soerah at-Tahriem (66): 6]

Maar er zijn mensen die in staat zijn. Zij hebben kennis en zijn in staat om te discussiëren. En wie niet in staat is en voor zichzelf vreest, blijft weg alsbescherming voor zichzelf en om het boycotten voor zichzelf toe te passen. En het boycotten kan een bescherming voor de mensen zijn, wanneer de Soennah wijdverspreid is. ‘Omar ibn al-Khattaab beval de mensen om Sabiegh te boycotten. De islaam was op dat moment openlijk en de innoveerder was de vernederde, in de minderheid en zeldzaam. Hij beval de mensen om hem te boycotten, en dit was omwille van een algemeen voordeel. En het boycotten kan ook in het voordeel zijn van degene die geboycot wordt, zoals gebeurd is met Sabiegh. Toen de Khawaarij gingen rebelleren zeiden ze tegen hem: “Kom, jij bent de eerste die de kaliefen afkeurde, kom mee met ons!” Hij zei: “Nee, bij Allaah, na de zweep van ‘Omar, heb ik berouw getoond.” Hoeveel mensen die geboycot werden, hebben hier profijt aan gehad en hebben berouw getoond. Maar meng de kwestie van het boycotten niet met de kwestie van het uitnodigen naar Allaah.

Van de dingen die wij afkeurden van de haddaadiyyah in de cassette “as-Selefiyyah da’watoen wasatiyyah” in het jaar 1413H of 1414H; was dat wij zeiden dat zij de bewijzen van het uitnodigen en de bewijzen van het boycotten door elkaar hebben gehaald, waardoor zij het boycotten als oorsprong hebben genomen, zonder uitnodiging. Dus telkens wanneer iemand naar hen komt, [zeggen ze:] “Ga weg!”, “Ga weg!”, “Ga weg!” En zij nodigden niet uit en hebben niets te maken met de mensen. Dit is niet de uitnodiging van de profeten, dit is een innovatie! Dit is tegenstrijdig aan de handeling van de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – en tegenstrijdig aan de hele Qor-aan! Maar het boycotten, moge Allaah jou zegenen, is gebaseerd op het beschermen van jezelf. En daarom, toen er een man kwam bij Ahmed ibn Hanbal aan hem vroeg: “O Aboe ‘Abdillaah, wanneer een innoveerder mij de salaam geeft, moet ik dan de salaam teruggeven aan hem?” Zei hij: “Geef hem geen salaam terug. Indien jij hem de salaam teruggeeft, hoe zal hij dan weten dat hij een innoveerder is en hoe zullen de mensen hem zo kennen?” Kijk hoe hij [deze kwestie] zag!

Hij verbond het. Hij zei dat indien jij hem de salaam geeft en ik hem de salaam geef, zal hij denken dat de zaak normaal en hetzelfde is. Maar wij moeten hem afkeuren, dus wij beantwoorden zijn salaam niet totdat hij weet dat hij een innoveerder is en totdat de mensen hem kennen als één. Dus hij vermeldde twee van de zaken omwille waarvoor wordt geboycot. En dat is dat de innoveerder profijt krijgt en geboycot wordt, met de hoop dat hij terugkeert. Duidelijk of niet? De tweede zaak is dat de algemene mensen profijt krijgen wanneer zij hem boycotten, waardoor hun geloofsovertuigingen niet worden geschaad en waardoor zij veilig zijn van zijn misvattingen. Duidelijk of niet?

Dus over de kwestie van het boycotten moet je alle overgeleverde teksten in de Soennah lezen en de overleveringen van de selef lezen en in de juiste context begrijpen. Dan lees je de verzen uit de Qor-aan die gaan over de uitnodiging naar Allaah en over hoe de profeten geduldig waren en zaten… Indien het een kwestie van boycotten was, dan zou de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – niet naar at-Taa-if gegaan zijn. Hij wist dat zij polytheïsten waren en toch nodigde hij ze uit. Hij kon ze boycotten en in Mekkah blijven! Hij kon de ongelovigen van Qoeraysh boycotten en thuisblijven! Hij ging altijd naar de Ka’bah en deze of die schold hem uit en deze vervloekte hem en die sprak hem tegen… En hij ging naar de stammen die voor al-hadj kwamen en hij stelde zichzelf bloot aan hen, en deze die tegen hem waarschuwde en naar zijn oom ging, waarop de laatste zei: “Laat hem”. Hij nodigde hen uit…en het waren allemaal ongelovigen die kwamen, terwijl hij werd achtervolgd door de ongelovigen [van Qoeraysh] die voor hem waarschuwden! En toch nodigde hij uit. Hij kon vanaf de eerste dag zeggen: “Het is genoeg, zeg laa ilaaha illaallaah.” Hij kon op de Ka’bah gaan staan en zeggen: “Zeg laa ilaaha illallaah en jullie zullen veilig zijn. Wie afgoderij pleegt, gaat de Hel binnen.” En dan zijn huis zijn binnengegaan en klaar! Nee, nee! Dit is tegenstrijdig aan de hele Qor-aan en Soennah!

Daarom adviseren wij… Daarom zie je sommigen van de jongeren die op innovatie, dwaling of afgoderij zitten, waarop Allaah hen leidt naar de tawhied en de Soennah, en dan sluiten zij hun deuren, boycotten de wereld en verlaten de mensen. Wij zeggen dat indien je denkt dat jij zwak bent en geen bewijs en geen [mogelijkheid tot] uitnodiging hebt; ja, dan is het toegestaan zodat je jezelf beschermt. Juist of niet?

Maar indien jij kennis hebt… Het is niet verstandig dat jij kennis hebt en de mensen verlaat. De mensen van valsheid onderwijzen en verspreiden hun innovaties, afgoderij en dwaling en jij zegt dan: “Ik boycot de mensen.” Indien jij van mening bent om te boycotten omdat je zwak bent; dit is overgeleverd. Juist of niet? Maar verplicht niet de student van kennis om te boycotten. En verplicht de andere niet om niet naar hen te gaan en hen te adviseren. Want de profeten  hebben het gedaan, zij zijn naar de verzamelplaatsen van de ongelovigen gegaan en hebben hen direct geadviseerd. En zij zijn naar hen gereisd en hebben hen geadviseerd. Sterker nog, de Profeet heeft boodschappers gestuurd naar Heraclius, Kisrah en anderen dan hen om hen te adviseren en uit te nodigen! Het is noodzakelijk om alles wat overgeleverd is samen te nemen. Dit is een belangrijke kwestie.

Dus wij weten nu, o mijn geliefden, dat wij genadig moeten zijn. Nodig de mensen uit! De mensen, o broeders, hebben onwetendheid in zich. De mensen hebben hen doen afdwalen. De mensen komen terecht in dwaling, ongehoorzaamheden, grote zonden, [kleine] zonden, innovaties, begeerten, afgoderij, enzovoort. Wat is onze rol? Onze rol is om hen uit te nodigen en geduldig te zijn! Sommige mensen zeggen: “Ik boycot!”, terwijl hij eigenlijk een leugenaar is! Omdat hij niet eens geduldig wil zijn en [de mensen] niet wil confronteren. Dus vlucht hij dan maar naar het boycotten. Dit is tussen jou en jouw Heer! Allaah weet wat jouw intentie is. Sommige personen willen geen moeite doen om uit te nodigen, en zij willen niet dat hen schade treft. Want wanneer hij hen gaat confronteren en adviseren, kwetsen zij hem, waarop hij zegt: “Ik wil niet dat zij mij schaden, ik ga het boycotten toepassen.” Heb jij het boycotten toegepast omdat je hun twijfels vreest voor jezelf? Dit is overgeleverd, juist. Of pas je het boycotten toe uit vrees voor jouw voordelen of omdat je rust wil? Allaah kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen. Zit jezelf niet te misleiden met ‘Ik pas het boycotten toe’, terwijl je een bangerik en een lafaard bent, bang om [de mensen] te confronteren. Jij bent bang om de mensen te confronteren! Jij bent bang om de waarheid openlijk bekend te maken, om naar hun zittingen te gaan om de Soennah te verduidelijken en om de Soennah en de tawhied te verspreiden! Daarna vlucht je en zeg je: “O broeder, ik heb het boycotten toegepast.” Allaah kent jouw intentie! Duidelijk of niet?

Allaah kent jouw intentie. Niets is verborgen voor Allaah. Het is verplicht dat wij begrip hebben in deze kwesties! Wij willen niets verbergen van de boodschap [van de islaam]. Daarom is het verplicht dat wij genadig zijn. De mensen hebben behoefte aan de monotheïsten. Deze woorden zeg ik niet enkel tegen jullie, maar ook tegen alle selefies in de hele wereld zeggen wij: nodig uit!

By 

E-mail nieuwsbrief