Het bezoeken van je broeders

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Er zijn zoals jullie weten authentieke overleveringen overgeleverd van de Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – over de moslim die zijn broeder bezoekt, wat jullie niet ontgaan is. En hiertoe behoort het authentiek overgeleverde verhaal van de man die een broeder van hem ging bezoeken in een stad, waarop Allaah hem onderweg een engel stuurde die hem vroeg: “Waar wil je naartoe gaan?” Waarop hij zei: “Die-en-die stad.” Hierop zei hij (de engel): “Wat wil je [daar doen]?” Waarop hij zei: “Ik wil mijn broeder die-en-die bezoeken.” Hij (de engel) zei: “Heeft hij jou een dienst bewezen die jij hem wilt vergoeden?” Hierop zei hij: “Nee, [ik bezoek hem] alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allaah.” Hij (de engel) zei: “Waarlijk, ik ben door Allaah als een boodschapper naar jou gestuurd [met de boodschap] dat Allaah van jou houdt zoals jij [van die broeder] houdt omwille van Hem.”

Dus wij vragen Allaah – djalla wa ‘alaa – dat Hij ons en jullie tot hen doet behoren.

[…De shaykh excuseert zich voor bepaalde zaken….]

Beste broeders, het wederzijds ontmoeten en bezoeken van de broeders in het algemeen en van de studenten van kennis [specifiek], de volgers van de juiste methodiek, bevat verschillende profijten, bovenop hetgeen wij daarnet vermeld hebben van de specifieke beloning die de mens vanuit zijn religie verkrijgt. Tot deze profijten behoort:

  • Het ontstaan van genegenheid en verbondenheid.

En de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – zei:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»
“De gelovige is voor de gelovige als een gebouw; alle delen ondersteunen elkaar.”

Waarop hij – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – zijn vingers in elkaar verstrengelde. Dus het vaak ontmoeten van de broeders, waardoor jij over hen leert en zij over jou leren en jij dus hun situatie leert kennen en zij jouw situatie leren kennen… Dus in de zaken waar jij hen nodig hebt, zullen zij jou helpen, en in de zaken waar zij jou nodig hebben, help jij hen. Ieder helpt zijn broeder volgens zijn vermogen en vraagt naar zijn behoefte.

  • Het kennen van de situatie van de zieke.
  • Het kennen van de situatie van de zwakke
  • Het kennen van de situatie van de behoeftige.
  • Het kennen van de situatie van degene die getroffen is door calamiteiten.
  • Het kennen van de situatie van degene die zwak is geworden in zijn religie.
  • Het kennen van de situatie van degene die zwak is geworden in zijn karakter.
  • Het kennen van de situatie van degene die zwak is geworden in zijn kennis. Enzovoort.

Dus door middel van deze bezoeken worden de broeders versterkt door elkaar. De sterke motiveert de zwakke en de gevorderde zorgt ervoor dat de achterlopende meekomt. En de achterlopende kan misschien zelf gemotiveerd en actief worden wanneer hij ziet dat zijn broeders op het punt staan hem in te halen, waardoor hij gemotiveerd en actief wordt. Dit behoort dus tot de verdiensten [van het bezoeken van broeders].

Wat ook behoort tot de verdiensten ervan is het barmhartig zijn naar elkaar toe, zoals dit bij ons allen bekend is. “Het voorbeeld van de gelovigen, in hun onderlinge liefde en barmhartigheid, is zoals het lichaam; wanneer een lichaamsdeel pijn lijdt, dan reageert de rest van het lichaam met slapeloosheid en koorts.” Dus hij wordt verdrietig door het verdriet van zijn broeder. En wanneer zijn broeder vermoeid is, voelt hij de vermoeidheid ook. Wanneer zijn broeder ziek is, is [het alsof] hij zelf ook door de ziekte getroffen is. Hij hecht belang aan de behoefte van zijn broeder. Dus hij is barmhartig tegenover hem vanuit dit oogpunt, en hij steunt hem totdat Allaah – soebhaanahoe wa ta’aalaa – [deze calamiteit] opheft. Zonder dit kan de mens de situatie van zijn broeders niet kennen. Dus het contact houden [met je broeders] heeft vele geweldige vruchten, en dit zijn de belangrijkste ervan.

Wat ook hiertoe behoort, is dat de broeders over elkaar waken. Want de studenten van kennis en de uitnodigers naar Allaah, op basis van de ware methodiek, zijn beschermers en uitnodigers: beschermers van het hoofdkapitaal en uitnodigers naar het brengen van winst in het hoofdkapitaal. Zij zijn dus beschermers van hun hoofdkapitaal dat zij verkregen hebben, en zij zijn de zonen van deze da’wah (uitnodiging) die erin zijn opgegroeid en op basis ervan zijn opgevoed. Zij zijn degenen waarvan morgen wordt verwacht dat zij de uitnodigers en leraren worden. Dus wanneer zij zorg dragen voor elkaar, dan zullen zij elkaar beschermen.

En de meester van de schepping – sallallaaho ‘alayhie wa sallam – heeft voor ons de maatstaf hiervoor bepaald door middel van de zwakste dieren tegenover de grootste onrechtpleger jegens hen en hun grootste vijand. Deze [zwakste] dieren zijn de schapen, zij behoren namelijk tot de zwakste dieren tegenover de wolf. En de wolf benadert de schapen niet terwijl zij een kudde zijn, maar hij benadert het schaap dat verdwaald en afgeweken is [van de kudde], of het achterlopende [schaap] dat bijna als afgeweken en afgezonderd [van de kudde] beschouwd wordt, waardoor hij het makkelijk kan verslinden. Want indien hij (de wolf) een grote menigte [schapen] zou binnengaan, dan zouden ze hem misschien vertrappen met hun hoeven. En zoals er wordt gezegd: een groot aantal overwint dapperheid. Ook al zijn zij individueel zwak, samen zijn ze sterker. Zo is ook de moslim zwak als hij alleen is, en sterk als hij met zijn broeders is. En de dienaar dient niet te claimen dat hij compleet is, dat hij onfeilbaar is of dat hij zich veilig voelt [voor fitnah]. [Hij mag] geen compleetheid [claimen]; wie dit claimt is een leugenaar. [Hij mag] geen onfeilbaarheid [claimen]; wie dit claimt is een ongelovige. En [hij mag niet claimen] dat hij niet getroffen zal worden door fitnah.

Dus als de kwestie zo in elkaar zit, dan is hij behoeftig aan zijn broeders. En zijn behoefte aan zijn broeders inzake zijn religie, deze is belangrijker dan zijn behoefte aan hen inzake geld. Dit is zo omdat het jouw broeders zijn die jou verbeteren, helpen, verstevigen en ook vervolledigen… Wanneer zij van jou een tekortkoming zien, zullen zij jou aansporen tot compleetheid en het aanvullen van die tekortkoming. En wanneer zij van jou een fout zien, zullen zij jou corrigeren en rechtzetten. En wanneer zij van jouw zwakte zien, zullen zij jou helpen. En wanneer zij in jou gebreken zien, zullen zij deze bedekken en jou doen terugkeren naar de waarheid en het juiste. Zij zijn de [ware] broeders.

De adviserende broeder is degene die zoals een ziel is voor jou. Zoals al-Khatieb heeft aangehaald in al-Mahrawaaniyyaat en ibn ‘Abdi-Rabbih in al-‘Iqd: “De zorgen van mensen bevinden zich in vele zaken, maar mijn bekommernis in deze wereld is een helpende vriend. Wij leven als één ziel die verdeeld is tussen twee lichamen. Hun lichamen zijn dus twee verschillende lichamen terwijl hun ziel één is.” Dit is jouw [ware] broeder! De zorgen van mensen bevinden zich in vele zaken in dit nabije leven, maar de bekommernis van deze [persoon] is wat? Zijn broeder, zijn helpende vriend.

“Mijn bekommernis in deze wereld is een helpende vriend. Wij leven als één ziel”.

Zijn ziel is zoals zijn ziel. Zijn afkomst is jouw afkomst. Zijn adem is jouw adem. Zijn drank is jouw drank. Zijn weg is jouw weg.

“Wij leven als één ziel die verdeeld is tussen twee lichamen. Hun lichamen zijn dus twee verschillende lichamen terwijl hun ziel één is.”

Dat zijn dus de [ware] broeders, de oprechten. Maar deze oprechte broederschap beste broeders, kan enkel tot stand komen door verbondenheid. En kan enkel tot stand komen door contact te houden [met elkaar]. En kan enkel tot stand komen door voortdurend te vragen naar elkaar. En kan enkel tot stand komen door elkaar te ontmoeten. En komt enkel tot stand door wat wij hebben vermeld van advies geven, elkaar te herinneren, elkaar te […] , elkaar te oriënteren, het bedekken van degene die heeft gezondigd indien dat tussen hem en zichzelf was of zijn fout niet verspreid is, en hem tot het juiste doen terugkeren. Enzovoort.

By 

E-mail nieuwsbrief