KINDERHOEKJE

Het leren van de Arabische taal begint in een vroeg stadium. Dit werkboekje zorgt ervoor dat de kinderen alvast kennismaken met het Arabische alfabet en de letters leren schrijven.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

De kinderen dienen de [islamitische] regels met de daarbij behorende bewijsvoering te leren…

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Ik ga samen met mijn dochtertjes van vijf en zeven jaar oud de badkamer in, om hen te helpen hun haren te wassen. Ben ik zondig als ik hun ‘awrah zie?

• Ministerie van opvoeding en onderwijs, Saudie Arabië

Voor u ligt een vertaling van het boekje “At-Tawhied wal-Fiqh”. Dit boekje wordt gebruikt in Saudie Arabië op de basisschool voor het eerste leerjaar (schooljaar 2005-2006). Team an-nasieha heeft dit boekje opgesplitst in 4 delen (dit is deel 1 van at-Tawhied). Zodat het makkelijker te gebruiken is voor de kinderen in Nederland en België. In de Arabische versie worden de leraren aangesproken. In de vertaling richten wij ons tot de ouders omdat het de bedoeling is dat de ouders dit boekje doornemen met hun kinderen gezien de belangrijke rol van de ouders bij het opvoeden van de kinderen.

Dit is het verhaal van Profeet Saalih en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw. Ze stonden ook bekend om het ontvangen van gunsten van Allaah ta’aala (de Allerhoogste). Ze bouwden hun huizen aan de bergwanden die ze versierden met versierselen. De mensen van Thamoed vergaten de gunsten van Allaah en begonnen afgoden naast Allaah te aanbidden. Allaah zond uit hun midden hun broeder Saalih, wiens afkomst zij kenden, zij kenden zijn betrouwbaarheid en zij kenden zijn eerlijkheid.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De kinderen van de polytheïsten in deze wereld vallen onder hetzelfde oordeel als dat van hun ouders, maar voor wat betreft het Hiernamaals, het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis over hen, zijn er twee meningen: De eerste [mening] is dat zij een test zullen ondergaan, wie dus de beproeving overleeft gaat het Paradijs binnen, en wie het niet overleeft gaat de Hel binnen. Dit doordat men uitgenodigd wordt om de islaam te omarmen. Wie [de uitnodiging] accepteert treedt het Paradijs binnen, en wie weigert treedt het Hellevuur binnen.

Dhoel Hidjah is een speciale maand, omdat het een heilige maand is en de moslims vanuit de hele wereld naar Mekka in Saudi-Arabië reizen om de bedevaart te verrichten. De bedevaart wordt in het Arabisch hadj genoemd. De hadj is één van de vijf zuilen van de Islaam en een verplichting voor elke moslim die ertoe in staat is.

Allaah is onze Heer. Hij heeft alles wat bestaat geschapen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de gehele mensheid en djinn geschapen. Alles wat we zien heeft Allaah geschapen. Allaah zegt in de Qoer’aan: “Allaah is de Schepper van alles“ [Soerah az-Zoemar(39): 62] Allaah heeft geen deelgenoten. Hij werd niet geboren. Hij heeft noch een moeder noch een vader. Hij heeft geen kinderen. Allaah heeft geen vrouw. Allaah zegt in de Qoer’aan: Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, (de) Enige. Allaah is de Onafhankelijke Meester, aan Wie alle schepsels behoefte hebben (Hij eet niet noch drinkt Hij). Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen kinderen) noch is Hij verwekt (Hij heeft geen vader of moeder). En niemand is gelijk aan (of vergelijkbaar met) Hem.” [Soerah al-Ikhlaas: 1-4]

Kinderen – Pas op voor Shirk ! Het is de grootste zonde bij Allah en shirk is zo slecht dat Allah de persoon die shirk pleegt niet vergeeft als hij niet om vergeving vraagt voor hij sterft. Dus wat is Shirk? Laten we dat eerst begrijpen..

Het leren van de Arabische taal begint in een vroeg stadium. Dit leuk kleurboekje zorgt ervoor dat de kinderen alvast kennismaken met het Arabische alfabet en op die manier de Arabische letters terug herkennen.

E-mail nieuwsbrief