AQIEDAH

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de Profeet ﷺ . Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

INLEIDING:

Er gaat een discussie over een gedicht dat is voorgedragen tijdens een ramadan-uitzending van de islamomroep. Tijdens deze en andere uitzendingen worden de moslims in Nederland stap voor stap warm gemaakt om allerlei innovaties te accepteren op o.a. het gebied van gedenking [dhikr] en andere aanbiddingen.

Maar dat is nu niet de reden om dit artikel te schrijven. De reden dit keer is dat alle grenzen zijn overschreden en men is vervallen in grote shirk, oftewel grote afgoderij, wat een persoon buiten de oevers van de islaam doet treden.

Tijdens deze uitzending is er namelijk een zanger uitgenodigd, die in aanwezigheid van meerdere Nederlandse prekers en uitnodigers een bekend soefie-lied voordroeg, wat de soefies ook vaak tijdens de geïnnoveerde viering van de geboorte van de Profeet zingen.

Deze zanger werd door een van de aanwezige sprekers geïntroduceerd met: “Dus eerst is het even genieten…” Vervolgens begon de zanger met zijn lied, bekend bij de soefies als (التعطيرة الشريفة), totdat hij op een gegeven moment zei:

“أدرك، فديتك يا محمد، أمة تصلى بنار من لظى الشهوات”

Dit valt te vertalen als: ”Ik verlos u, o Mohammad [d.w.z. de Profeet], red een gemeenschap die verbrandt door een vuur van begeertes.”

Dit is een uitspraak van grote shirk, omdat onze geliefde Profeet, Mohammad, hier wordt aangeroepen met een aanroeping van redding [d.w.z. istighaathah] die alleen aan Allaah mag worden gewend. Met andere woorden: hier begaat de zanger de fatale fout, waarvan het hoofddoel van de zending van de Profeet was om dit uit te roeien, namelijk het aanroepen van anderen naast Allaah.

WAT ZEGGEN DE GELEERDEN OVER ZULKE UITSPRAKEN?

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah zegt: “Als iemand de engelen en de profeten tot middelen maakt, die hij aanroept, waarop hij vertrouwt, en die hij vraagt om het goede aan te trekken en het kwaad af te wenden, zoals dat hij hun vraagt om zondes te vergeven, de harten te leiden, de ramspoed weg te nemen, en de behoeftes te vervullen, dan is hij een ongelovige volgens de unanieme overeenstemming van de moslims.” [madjmoe’ al-fataawa, 1/124]

De geleerde Ibn Ul-Qayyim zegt: “Een van de soorten van shirk [d.w.z. afgoderij] is het vragen van zaken aan overledenen, en hun vragen om redding, en zich wenden tot hen. Dit is het fundament van afgoderij.” [madaaridj as-saalikien, 1/533]

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd over deze aanroeping:

“قد ضاقت حيلتي؛ أدركني يا رسول الله”,

oftewel: “Ik kan zelf niet veel doen, dus red mij, o Boodschapper van Allaah.” Hij antwoordde: “Dit is een groot kwaad en is niet toegestaan! Want de uitspraak: “Red mij, o Boodschapper van Allaah”, is een aanroeping van een ander dan Allaah. Dit is afgoderij naast Allaah, shirk naast Allaah en is niet toegestaan.” [https://binbaz.org.sa/fatwas/14443/حكم-الصلاة-على-النبي-ﷺ-بالفاظ-تقدح-في-التوحيد]

Sheikh Saalih Al-Fawzaan werd gevraagd over een soortgelijke uitspraak, waarin men zegt:

“يا رسول الله، أنت وسيلتي خذ بيدي، قلت حيلتي فأدركني”,

oftewel: “O Boodschapper van Allaah, u bent mijn middel, neem mij bij de hand, ik kan zelf niet veel doen, dus red mij.” Hij antwoordde: “Deze aanroeping is van de grote shirk, omdat de Boodschapper van Allaah erin wordt aangeroepen…” [madjmoe’ fataawa Al-Fawzaan, 1/30-32] 

VERDEDIGING DOOR BROEDER EL YOUSFI

Dit is klare taal van onze geleerden, maar nu las ik een verdediging van broeder El Yousfi, moge Allaah ons en hem leiden, een van de aanwezigen bij deze gebeurtenis. Helaas raakt zijn verdediging kant noch wal. Hij slaat de plank volledig mis en komt met allerlei (on)mogelijke verontschuldigingen, die hun oorsprong zouden vinden in de Arabische dichtkunst, om de gedane uitspraak van grote shirk goed te praten. Terwijl zijn enige plicht was om de zanger terecht te wijzen tijdens de uitzending. En aangezien hij dat niet heeft gedaan, had hij deze grove fout achteraf kunnen rechtzetten in plaats van te verdedigen, of er nadrukkelijk afstand van nemen.

Zoals jullie hierboven kunnen lezen, hebben de geleerden dergelijke uitspraken met klem afgekeurd, afgewezen en als grote shirk beschouwd. Er is op geen enkele manier gezocht naar verontschuldigingen in de Arabische poëzie noch is er gevraagd naar de intentie van de aanroeper. Zij hebben hun oordeel geveld over de uitspraak van de aanroeping en dat is: Grote Shirk.

Vervolgens komt broeder El Yousfi met een onmogelijke uitleg van de gedane uitspraak en zegt: “In dit geval is het ook mogelijk om zo’n positieve interpretatie te vinden voor de bekritiseerde uitspraak, namelijk: “Red uw gemeenschap van het Vuur, o profeet, middels de Religie die u achtergelaten heeft.”

Als iemand van jullie – broeder en zusters – op een of andere manier deze interpretatie heeft gegeven aan de gewraakte uitspraak, of dat deze uitleg ook maar in de verste verte bij hem of haar opkwam, dan hoor ik dat graag. Dit is natuurlijk je reinste onzin.

Daarna zegt hij: “Echter, om elke aanroeping en istighaathah (hulpvraag in geval van nood) gelijk te stellen aan Shirk (polytheïsme en ongeloof), dit is ronduit dwaas, onwetend en zelfs extremistisch. Dit brengt ook met zich mee dat wij honderden van de klassieke imaams tot ongelovigen verklaren en buiten de religie plaatsen!”

Ook dit is een grote misstap van broeder El Yousfi, moge Allaah ons en hem leiden. Wij hebben het niet over elke willekeurige istighaathah, maar over een hele specifieke, namelijk de uitspraak die is gedaan in de uitzending. Tenzij hij de hiervoor geciteerde geleerden als dwaas, onwetend en zelfs extremistisch wil bestempelen, maar ik verwacht niet dat de broeder zo diep zou kunnen en willen zinken.

Verder noemt broeder El Yousfi in zijn verdediging een niet toepasselijk citaat van sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, waarin de broeder de indruk probeert te wekken dat sheikh ul-Islaam voornoemde uitspraak zou goedkeuren. Hieruit blijkt dat de broeder het onderscheid tussen at-tawassul en al-istighaathah niet goed weet te maken. Om het standpunt van sheikh ul-Islaam omtrent dit onderwerp te kennen, wil ik de broeder en andere geïnteresseerden graag doorverwijzen naar zijn boek: madjmoe’ al-fataawa, 1/101 en daarna, maar ook het hierboven aangehaalde citaat van de sheikh.

En dan sluit de broeder af met een denigrerende opmerking naar de doorsnee moslims, het gewone volk. Waarin hij in zoveel woorden zegt: “Jullie zijn te dom om dit soort zaken goed te begrijpen, dus verdiep je hier niet te veel in. Maar laat dit over aan ‘ons’ de geleerde moslims om het aan jullie uit te leggen zoals wij vinden dat jullie dit moeten begrijpen.”

En helaas zien wij dit soort retoriek vaker terug komen bij dit groepje, zoals ik laatst tegenkwam bij broeder Said el Mokadmi, moge Allaah hem leiden, samen met twee anderen, in een treurvideo om de teruglopende donaties, waarin zij hun dwalende, Ash’ari-ideologie verdedigen, met een redenering die erg lijkt op die van El Yousfi.

Ik citeer niet, maar waar het op neer komt, is dat ze zeggen: “Jullie zijn te dom en te onwetend om de ‘aqiedah goed te begrijpen. Het is allemaal veels te complex. Studeer eerst goed en grondig de tafsier, het Arabisch, usoel-alfiqh en weet ik wat allemaal. En daarna pas mag je meepraten over de ‘aqiedah.”

Met andere woorden, je kunt de ‘aqiedah alleen begrijpen nadat je een supergeleerde bent. En dan moet je nagaan dat de Profeet zijn uitnodiging is begonnen naar de ‘aqiedah en de tawhied, zonder de Mekkanen eerst al deze wetenschappen te onderwijzen! De ‘aqiedah is simpel en duidelijk, maar omdat jullie – o Ashaa’irah – zijn verdronken in niet te begrijpen filosofische redeneringen, en het zelf eigenlijk niet begrijpen, willen jullie de doorsnee moslim doen geloven dat dit allemaal boven zijn of haar intelligentieniveau gaat.

TOT SLOT:

Ik nodig de broeders die verbonden zijn aan de islamomroep, maar ook anderen die ik genoemd heb, zoals broeder el Mokadmi om hun standpunten te herzien, terug te keren naar het pad van de sahaabah, en te beseffen dat zij de zonde en verantwoordelijkheid dragen van elke moslim die afdwaalt omdat hij hen vertrouwt.

En aan een elke student van kennis, zoals broeder el Mokadmi, maar ook anderen, die het Arabisch machtig zijn: ik hoop oprecht, uit het diepste van mijn hart, dat jullie mijn welbedoelde advies opvolgen. Ik ben slechts jullie jongere broertje, maar wil graag het allerbeste voor jullie. Lees alleen maar 1 boek en stel je hart en verstand open voor wat erin staat, en ik weet vrijwel zeker dat als jullie dat onbevooroordeeld doen met een oprechte intentie, dat Allaah jullie zal leiden naar de waarheid. Dat boek is مختصر الصواعق المرسلة. In dit boek wordt de basis van de vekeerde ‘aqiedah die jullie aanhangen, volledig te gronde gericht met argumenten die onweerlegbaar zijn.

In de tussentijd is mijn advies aan al mijn broeders en zusters om uit voorzorg afstand te nemen van de islamomroep en alle uitnodigers die zich bevinden op de Ash’arie-ideologie, maar ook de ‘verzameluitnodigers’ die volgens de methodiek van de moslimbroederschap en de suroeriyyah bereid zijn om alle meningsverschillen, hoe fundamenteel ook, door de vingers te zien om zogenaamd de eenheid te bewaren, zelfs ten koste van de ‘aqiedah.

En ik hoop ook dat jullie nu, achteraf, begrijpen waarom ik, samen met sommige broeders, iedereen hebben afgeraden om hun stem te geven aan de islamomroep. Want zij probeerden zich toen, om stemmen te winnen, neutraal op te stellen. Maar alhamdulillaah waren de scherpe broeders en zusters te kritisch om in hun val te trappen.

Ik vraag Allaah om dit advies zuiver voor Zijn Gezicht te laten zijn, zonder ook maar enig persoonlijk belang, behalve het verduidelijken van de waarheid en het waarschuwen voor de valsheid. En ik vraag Hem om mij en al mijn broeders en zusters – inclusief de bij naam genoemden in dit bericht – te leiden naar het Rechte Pad…Aamien.

Jullie broeder,
Mohamed Bendaoud
—————————————————
instagram.com/islamprofijten
Telegram: t.me/islamprofijten

89- فإنَّ معناها الذي عليهِ – دلَّتْ يقينًا وهَدَتْ إليهِ

De betekenis ervan is – met zekerheid bevestigd en leidt ernaartoe

90- أنْ ليس بالحق إلهٌ يُعبدُ – إلا الإلهُ الواحدُ المنفردُ

Namelijk dat geen god het recht heeft om aanbeden te worden – behalve de Enige God

91- بالخلقِ والرزق وبالتدبيرِ – جَلَّ عن الشريك والنظيرِ

Die als Enige Schept, Voorziet en Beschikt – Verheven is Hij om een deelgenoot of gelijke te hebben

92- وبشروطٍ سبعةٍ قد قُيدتْ – وفي نصوص الوحي حقًّا وَرَدتْ

Zeven voorwaarden zijn eraan verbonden – in de geopenbaarde bronteksten is het werkelijk vermeld

93- فإنه لم ينتفِعْ قائلُها – بالنطق إلا حيثُ يستكملُها

Degene die het uitspreekt, zal er geen baat bij hebben – behalve als het vervolmaakt wordt bij het uitspreken ervan

94- العلمُ واليقينُ والقبولُ – والانقيادُ فادرِ ما أقولُ

Kennis, zekerheid en acceptatie – en onderwerping, overpeins wat ik zeg

95- والصدقُ والإخلاصُ والمحبةْ – وفقك الله لما أحبهْ

Oprechtheid, zuivere toewijding en liefde – moge Allaah jou succes schenken in hetgeen waar Hij van Houdt

 

Bron: Soelam al-Wosoel ila ilm al-oesoel van Shaykh Haafid al-Hakami

 

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen. De imaam van daar al-hidjra (al-Medienah), imaam Maalik – moge Allaah hem genadig zijn – zei: “De latere [generaties] van deze gemeenschap zullen niet welslagen behalve door datgene wat de eerste [generaties] heeft doen welslagen.” Hetgeen wat de eerste generaties heeft doen welslagen is de verwezenlijking van tawhied en vervolgens het vervullen van zijn rechten.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Edelachtbare shaykh, moge Allaah u succes schenken, dit is een vraagsteller die zegt:

Wat is de betekenis van de overlevering van de Boodschapper van Allaah – sallalaaho ‘alayhi wa sallam:

من قال لا اله الا الله دخل الجنة
“Degene die ‘laa ilaaha illallaah’ zegt, treedt het paradijs binnen.”?

Imaam Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab:

Met een goede keten overgeleverd door Ahmed, op gezag van ibn Mas’oed – moge Allaah tevreden met hem zijn – van de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallam -:

« إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمٌ أَحْيَاءٌ ، وَالذين يَتَّخِذُون الْقُبُورَ مَسَاجِدَ »
“Voorwaar, tot de slechtste mensen behoren degenen die nog leven wanneer het Uur aanbreekt en degenen die de graven tot gebedsplaatsen (moskeeën) hebben genomen.”

En tevens ook overgeleverd door Aboe Haatim – moge Allaah hem genadig zijn – in zijn Sahieh.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: Is het correct dat ahloel-fatrah gered zullen worden [van de hel]? En dat de ouders van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – tot ahloel-fatrah behoren en zodoende gered zullen worden van de bestraffing in de hel en het paradijs zullen binnengaan? Als dit niet juist is, wat is dan de weerlegging [hierop]? En wat is het religieuze oordeel over deze bewering? Voorzie ons van een fatwa, moge jullie beloond worden!

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Het geloof in de engelen heeft een geweldig effect op het leven van de mens; als hij immers bewust gelooft in de engelen, dan zal hij waakzaam zijn.

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Vraag: Een vraagsteller uit Frankrijk zegt: Wat is de regelgeving betreffende het laten van een goede daad [van aanbidding] uit angst voor ar-riyaa¹?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

En tot de betekenissen van ‘Laa ilaaha illallaah’ behoort:

• Het enkel en alléén aanbidden van Allaah – de Verhevene;
• Het uitzonderen van de aanbidding voor Allaah – de Verhevene – alléén;
• Het afstand nemen en zichzelf vrij verklaren van de aanbidding van alles dat wordt aanbeden naast Allaah.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah goed zijn jegens u. Deze vraagsteller zegt: “O nobele Shaykh, moge Allaah u behouden. De laatste tijd vindt het beledigen van de Profeet ﷺ herhaaldelijk en op verschillende manieren plaats; door middel van films, kranten of andere zaken. De vraag is; wat is het Islamitisch standpunt tegenover deze beledigingen?” En vervolgens zegt hij: “En wat is de regelgeving over het tonen van woede en wraak voor de Profeet ﷺ door middel van demonstraties?”

E-mail nieuwsbrief