ZUIVERING VAN DE ZIEL

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Voorwaar, hoe meer de mensen vermeerderen in comfort en luxe en hoe meer zij welvarender worden, des te meer zij blootgesteld worden aan het kwaad. Want waarlijk, het is comfort en luxe dat een persoon vernietigt. Omdat als een persoon zich bezig houdt met comfort en luxe en het plezieren van zijn lichaam, wordt hij onbekommerd om zijn hart van gelukzaligheid te voorzien. Zijn grootste zorg zal het plezieren zijn van dit lichaam met als bestemming [voedsel voor de] wormen en ontbinding.

• Imaam ibn Qayyim al-Djawziyyah

Want voorwaar, de zonden van de tong zijn [als het eten van] fruit [geworden] voor de mens. Zonden zoals: het stoken [tussen mensen], roddelen, liegen, redetwisten, het impliciet en expliciet prijzen van zichzelf, het bespottend imiteren van andere mensen, het lasteren van degene die men haat en het prijzen van degene van wie men houdt, enzovoorts.

• Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Wat is het verschil tussen tawbah en istighfaar?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

“Ik heb veel gehuild en heb veel vergeving gevraagd en ik heb meerdere keren berouw getoond aan Allaah. Echter merk ik dat er een ziel is die mij leidt naar zonden. Ik leef daarom in een foltering, een [continu] veranderende [toestand], verwarring en angst. Ik ben bang dat mijn levensjaren voorbijgaan, terwijl ik mij in deze toestand bevind. Ik ben bang dat mijn leven eindigt en ik er niets van heb geprofiteerd, terwijl ik eerst niet zo was. Ik hoop dat u – edelachtbare – mij kan adviseren met wat ik moet doen om weer te worden zoals ik eerst was. Moge Allaah jullie succes schenken met betrekking tot datgene waar Hij van houdt en tevreden over is.”

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Edele Shaykh, moge Allaah u succes schenken. De vraagsteller zegt: U heeft vermeld – moge Allaah u behouden – dat de reden waarom de da’wah van shaykh Mohammed ibn ‘AbdelWahhaab wijdverspreid en van profijt is, te danken is aan zijn zuivere intentie. Hoe kunnen we deze zuivere intentie verkrijgen? En hoe weten we dat deze zuivere intentie er werkelijk is waardoor we er resultaat mee kunnen behalen?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

“Zijn grootste zorg is het volgen van wat de mensen gezegd hebben, wat er gezegd is en wat er gezegd wordt, hetgeen wat plaatsgevonden heeft en wat nu plaatsvindt, betreffende een kwestie die niet zijn zaak is.”

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Als iemand wordt beproefd met een ziekte of een slechte beproeving door middel van zijn ziel of rijkdom, hoe weet hij dan of deze beproeving een test voor hem is of dat dit door de woede van Allaah komt?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Vertel ons over het berouw tonen en wat haar voorwaarden zijn, en wat betekent at-tawbah an-nasoeh (oprecht berouw)[1]?

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Dus in de situaties van veiligheid, voldoening en welvaart onderscheidt niemand zich van elkaar. De test zit hem namelijk in deze fitan waartegenover niemand standvastig is, behalve wie Allaah rechte leiding, correctheid en taqwaa heeft gegeven. Dus wanneer hij spreekt, spreekt hij op basis van kennis, inzicht en deskundigheid. En wanneer hij zwijgt, heeft hij zijn eer en religie beschermd en is hij de weg van redding ingeslagen, omdat Allaah hem heeft volstaan door middel van degenen die de voorkeur verdienen (i.e. meer geleerd zijn dan hem) in deze zaken.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

{Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn…} [al-Anfaal(8): 2-4]

E-mail nieuwsbrief