TAWHIED

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen. De imaam van daar al-hidjra (al-Medienah), imaam Maalik – moge Allaah hem genadig zijn – zei: “De latere [generaties] van deze gemeenschap zullen niet welslagen behalve door datgene wat de eerste [generaties] heeft doen welslagen.” Hetgeen wat de eerste generaties heeft doen welslagen is de verwezenlijking van tawhied en vervolgens het vervullen van zijn rechten.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Edelachtbare shaykh, moge Allaah u succes schenken, dit is een vraagsteller die zegt:

Wat is de betekenis van de overlevering van de Boodschapper van Allaah – sallalaaho ‘alayhi wa sallam:

من قال لا اله الا الله دخل الجنة
“Degene die ‘laa ilaaha illallaah’ zegt, treedt het paradijs binnen.”?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

En tot de betekenissen van ‘Laa ilaaha illallaah’ behoort:

• Het enkel en alléén aanbidden van Allaah – de Verhevene;
• Het uitzonderen van de aanbidding voor Allaah – de Verhevene – alléén;
• Het afstand nemen en zichzelf vrij verklaren van de aanbidding van alles dat wordt aanbeden naast Allaah.

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

Waarlijk, de tawhied is het fundament van de Islaam waarop de Islaam gebouwd is en het is Zijn voorwaarde waarmee hij (d.w.z. de Islaam) aanvaard wordt. En hiermee worden de goede daden aanvaard en de slechte daden vergeven. En hiermee treedt de dienaar het Paradijs binnen en wordt hij gered van het Hellevuur. En omwille hiervan heeft er een geschil plaatsgevonden tussen de Boodschappers en de polytheïsten (moeshrikoen).En omwille hiervan zijn de zwaarden van djihaad geslepen. En omwille hiervan zijn het Paradijs en het Hellevuur geschapen.

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haajirie
• Shaykh Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de profeet –salla Allah alayhie wa sallam–. Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Dus hoeveel een mens ook verricht, hoeveel een mens ook verricht aan daden van gehoorzaamheid en daden die dichter bij Allaah brengen, als hij een tekortkoming heeft betreffende het Recht van Allaah… Als hij deelgenoten toekent aan Allaah in de aanbidding -hoeveel hij dan ook verricht aan daden van gehoorzaamheid-, zijn daden zullen verstrooide stof zijn. Er zit geen profijt in. Omdat hij het niet gefundeerd heeft op een correcte basis en een juiste geloofsleer. Omdat hij het Recht van Allaah -Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming- niet heeft vervuld.

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haadjirie

Je komt bij degene die slacht voor het graf en het graf aanbidt, je zegt tegen hem: ‘Wat is het oordeel over tawhied (monotheïsme)?’ Hij zegt: ‘Het is verplicht’. ‘Wat is het oordeel over de moeshrik (polytheïst)?’ Hij zegt: ‘In de Hel’. Maar weet diegene dat hij shirk pleegt? Dit bewijst dat hij (deze graf aanbidder) geen tawhied begrijpt want hij valt in shirk zonder dat hij het door heeft. Dus hoe kunnen sommige mensen dan nu zeggen: ‘De mensen kennen de tawhied, hou de mensen niet bezig met tawhied’.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De invloed van Tawhied -d.w.z.; het aanbidden van Allaah alleen in dit leven- is verduidelijkt door Allaah door Zijn uitspraak: {En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hij voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees [door] veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.} [an-Noer(24): 55]

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatoe naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen maar wat betreft de overige groeperingen dan zijn zij in het hellevuur en tot Allaah wordt de toevlucht gezocht. Dus al-firqatoe naajiyah zij zijn ahloe soennah wal jamaa’ah in elke tijd, beginnend bij de boodschapper -Salla Allaahoe ‘Alaihi wa sallam- en zijn metgezellen en eindigend bij de laatsten van deze Oemmah al-Mohammadiyah.

E-mail nieuwsbrief