AQIEDAH

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de Profeet ﷺ . Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen ‘aqiedah (geloofsleer) en manhadj (methodiek). Beide termen verwijzen naar wat een persoon gelooft in zijn hart, bevestigt met zijn tong en naar handelt met zijn ledematen. Zij bevatten de Eenheid van Allaah – de Verhevene – in Zijn Roeboebiyyah, Oeloehiyyah en Asma wa Sifaat (de Eenheid van Allah in Heerschappij, Aanbidding en Namen en Eigenschappen), Hem Één maken in de aanbiddingen, het vasthouden aan Zijn sharie’ah (wetgeving) in woorden, daden en overtuiging, zoals die overleverd is in het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ en waar de selef (voorgangers) en Imaams van deze natie zich op bevonden.

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Shirk is het aanbidden van iemand anders dan Allaah of iemand anders met Hem zoals een mens, een boom, een steen, een zon, een maan, een levende, een dode of andere schepselen die voorheen niet bestonden en later zullen vergaan en vernietigd worden, en die voor henzelf en voor degene die hen aanbidt niets bezitten van schade, nut, dood, leven noch wederopstanding.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De invloed van Tawhied -d.w.z.; het aanbidden van Allaah alleen in dit leven- is verduidelijkt door Allaah door Zijn uitspraak: {En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hij voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees [door] veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.} [an-Noer(24): 55]

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En Allaah moet alleen aanbeden worden zoals Hij gelegaliseerd heeft en Hij heeft Zijn Boodschappers gezonden om aan de mensen te verduidelijken wat Hij gelegaliseerd heeft aan Zijn dienaren omdat het aanbidden van Allaah met iets anders dan wat Hij gelegaliseerd heeft ongefundeerd is. En Hij liet een einde komen aan de Boodschappers met Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ en Hij heeft de mensheid bevolen om hem te volgen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de grote vorm van shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie en is dit een aanleiding tot shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Djalla-.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het is strikt verboden om godslasterende of losbandige grappen te vertellen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatoe naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen maar wat betreft de overige groeperingen dan zijn zij in het hellevuur en tot Allaah wordt de toevlucht gezocht. Dus al-firqatoe naajiyah zij zijn ahloe soennah wal jamaa’ah in elke tijd, beginnend bij de boodschapper -Salla Allaahoe ‘Alaihi wa sallam- en zijn metgezellen en eindigend bij de laatsten van deze Oemmah al-Mohammadiyah.

• Shaykh al-‘Allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Als een persoon in een van de daden van grote shirk is gevallen zoals de vragensteller vertelt heeft [zoals daden] van het aanroepen van de graven om zo profijt te verwachten of kwaad te weren, of een belofte afleggen [in de naam van dode] dan is hij daardoor afvallig geworden van de islaam! En wanneer hij spijt heeft van deze gevaarlijke daden [van ongeloof] en terugkeert naar zijn islaam, dan moet hij verplicht opnieuw de shahaadatayn (de twee geloofsgetuigenissen) uitspreken.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Als het kwaad aanwezig is dan zijn er veel mensen die dit liefhebben. Slechts weinig mensen die hier voor oppassen. Als het kwaad aanwezig is dan verzamelen de mensen zich hierbij, behalve met wie Allaah barmhartig is. Tovenarij (sihr) is ongeloof in Allaah -‘Azza wa Djalla – en het is niet toegestaan om te kijken of te luisteren naar deze zenders.

E-mail nieuwsbrief