PRINCIPEN

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

Vraag: Nobele shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie , moge Allaah u behouden. Wij verlangen dat u de volgende zaak aan ons verduidelijkt: wat is uw mening over de uitspraak van sommige jongeren: ‘Ik aanvaard van niemand de uitspraak dat die-en-die een innoveerder of hizbie is tot ik het van hemzelf heb gehoord [dat hij deze uitspraken heeft gedaan waardoor hij tot hizbie of innoveerder is verklaard]’?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het verschil tussen [een daad] beschrijven dat het ongeloof is en overtuigd zijn van het oordeel van ongeloof over een specifiek individu?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wie mag een persoon tot ongelovige verklaren?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken, edele shaykh. Deze vraagsteller zegt: Is het toegestaan verklaren [van iets wat haraam is] middels een daad ongeloof? Is het geven van vergunningen aan bars -waarin alcohol wordt gedronken-, discotheken, bioscopen, theaters of banken waarin wordt gerentenierd…staat het verrichten hiervan gelijk aan het toegestaan verklaren wat resulteert in ongeloof?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De vraagsteller zegt: Is het voor een leek toegestaan om takfier (iemand ongelovig verklaren) te verrichten op iemand die datgene ontkent wat noodzakelijkerwijs bekend is in de religie. Zoals [de verplichting van] het gebed en het verbod op ontucht?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Moge Allaah goed voor u zijn, edelachtbare shaykh, dit is een vraagsteller die zegt:
Degene die afdwaalt in de zaak aangaande ash-shafa’aa (bemiddeling) en [hierdoor] vrome mensen heeft aanbeden vanwege een misvatting die tot hem gekomen is, kunnen wij over hem [het dodengebed] bidden?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Shaykh al-‘Oethaymien – rahimahoe Allaah – legde het volgende profijt uit in zijn tafsier van soerah al-An’aam (tafsier al Kariem, Dar ibn al-Djawzie, 1433 blz. 39)

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: ‘Als ik iemand zie die een dode in zijn graf aanroept en hem om hulp vraagt – hij is dus in shirk (afgoderij) vervallen – moet ik hem dan [naar de waarheid] uitnodigen vanuit het uitgangspunt dat hij een moslim is of zou ik hem moeten uitnodigen vanuit het uitgangspunt dat hij een moeshrik (afgodenaanbidder) is, als ik hem wil uitnodigen naar Allaah –‘Azza wa Djal- en uitleg wil geven?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen ‘aqiedah (geloofsleer) en manhadj (methodiek). Beide termen verwijzen naar wat een persoon gelooft in zijn hart, bevestigt met zijn tong en naar handelt met zijn ledematen. Zij bevatten de Eenheid van Allaah – de Verhevene – in Zijn Roeboebiyyah, Oeloehiyyah en Asma wa Sifaat (de Eenheid van Allah in Heerschappij, Aanbidding en Namen en Eigenschappen), Hem Één maken in de aanbiddingen, het vasthouden aan Zijn sharie’ah (wetgeving) in woorden, daden en overtuiging, zoals die overleverd is in het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ en waar de selef (voorgangers) en Imaams van deze natie zich op bevonden.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Maar wat betreft Houd jullie vast aan de sawaad al-a’dham, als dit [tenminste] authentiek overgeleverd is van de Profeet -Moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn -, deze groep zijn de moslims die zich stevig vasthouden aan de waarheid, want het woord is “A’dham” (groot in kracht en macht) en niet “akthar” (meeste). [Het betekent] wel de grote qua positie, en de grote in positie zijn zij wiens uitspraak overeenkomen met het Boek van Allaah en de Soennaah van zijn boodschapper -moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn-.

E-mail nieuwsbrief